هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

مهریه مهمترین موضوعی است  که  به موجب شرع و قانون به زن تعلق می‌گیرد. که  به موجب عقد نکاح میان زن و مرد تعیین می‌شود.

بر اساس قانون مدنی زن به محضر ازدواج مالک مهریه می‌شود. مطابق عرف مطالبه مهریه در زمان طلاق مطرح می‌شود، اما در صورتی که شوهر زن فوت کند، زن می تواند با ارائه دادخواست مهریه اش را مطالبه کند که این مهریه از اموال متوفی باید پرداخت شود.

‌‌زن می‌تواند هر گونه که بخواهد مهریه‌اش را دریافت کند، یا حتی می‌تواند آن را ببخشد، اما در زمانی که مسائلی همچون رابطه نامشروع، نشوز و عدم تمکین از طرف زن باشد، مهریه از طرف مرد پرداخت نخواهد شد.

بعد از فوت شوهر به دلیل اینکه دینی بر زمه مرد قرار گرفته است، مهریه جز بدهی‌های مرد محسوب می‌شود. بر اساس قانون مدنی باید از اموال مرد برداشت شود.

بر اساس قانون مدنی زمانی که شخصی فوت شود، ابتدا دیون او باید پرداخت شود و اگر چیزی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود. در صورتی که مرد فوت کند در حالیکه  مهریه همسرش را نپرداخته باشد، زن می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، مهریه اش را مطالبه نماید، حتی در صورتی که تقسیم ترکه متوفی انجام شده باشد، در این صورت دادخواست مطالبه مهریه باید به طرفیت ورثه متوفی اقامه شود.

مهریه زن بعد از فوت شوهر
مهریه زن بعد از فوت شوهر

در مواردی که هم مهریه زن وجه رایج یا پول نقد باشد، تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.  و زن بر اساس شاخص سال فوت شوهر مهریه را دریافت می‌نماید.

زن نمی‌توانند تا مادامی که شوهر فوت نکرده باشد تقاضای مهریه خود از ارث او را داشته باشد و حتی  اگر خانواده‌ی زوج هم از نظر مالی متوقف متمول باشد، باز هم زن نمی‌توانند مهریه خود را از خانواده همسرش دریافت کند.

اگر شوهر زنی فوت کرده باشد، زن بعد از ازدواج مجدد می‌تواند مهریه شوهر قبلی خود را دریافت کند؟

با ازدواج مجدد زنی که شوهرش فوت شده زن  می‌تواند مهریه  قبلی خود را دریافت کند و این مهریه از بین نمی‌رود. لازم به ذکر است که زن برای مطالبه مهریه خود نسبت به دیگر طلبکاران حق تقدم دارد. گرفتن ارث زن بعد از فوت شوهر هیچگونه تداخلی با مهریه زن بعد از فوت شوهر ندارد. به صورتی که زن متوفی می‌تواند پس از اجرا گذاشتن مهریه، ارث خود را نیز مطالبه کند.

در صورتی که از شوهرش به جا مانده باشد نیز پابرجا خواهد ماند یکی از مهمترین مواردی که در هنگام گرفتن ارسال توسط زن و تقوا توجه قرار می گیرد و دائم است لازم به ذکر است که بدانید اس زن از کل اموال شوهر به صورتی که مرد فوت شده باشد ای فرزند باشد حتی اگر همسر دیگری نداشته باشد ارث زوجه یک هشتم و اگر مردم تو وفا فرزندی نداشته باشد سهم آن است خانم ۱۴ می باشد اگر اموال به جای مانده از متفکر کم بود و چند طلبکار هم باشد هرکدام که بتواند زودتر ماجرا توفیق توقیف کند در اولویت اول قرار می‌گیرد اگر در شرایط مساوی با طلبکاران زوجه با هم شکایت کند مهریه زوجه در اولویت قرار می‌گیرد و از نسبت به برای طلبکاران می تواند زودتر مهریه خود را دریافت نماید اگر زن باکره بخواهد در حیاط شوهر مهریه دریافت کند تنها نصف مهریه بهش تعلق می گیرد در حالی که اگر زن باکره شوهرش فوت کند تمامی مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین