هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی
صورتجلسه شرکتها

هلدینگ دیاکو

شرکت با مسئولیت محدود از مشارکت دو یا  چند عضو برای فعالیت های بازرگانی، خدماتی، تولیدی یا پخش تشکیل می شود. در اساسنامه شرکت هر یک از شرکاء اختیاراتی دارند که با توجه به آن می توانند در تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مشارکت کنند.  اعضا با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای تغییرات اقدام می کنند، حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود توسط تمام شرکاء امضا شده و میزان سهم الشرکه آن ها قید خواهد شد، در این مرحله صورتجلسه به نمایندگیِ یکی از اعضا و پس از انجام واریزی های قانونی اداره ثبت ارائه می شود.

برخی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

تغییر اسم شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر موضوع فعالیت شرکت و یا الحاق به موضوع شرکت

نقل و انتقال سهم شرکاء

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با ورود و خروج اعضا

اصلاحی مواد اساسنامه

در ادامه برای تسهیل کار متقاضیان این حوزه هر یک از این تغییرات شرکت با مسئولیت محدود به تفصیل شرح خواهد شد.

تغییر اسم شرکت

برای تغییر نام شرکت، لازم است در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه تنظیم و توسط شرکا با قید میزان سرمایه امضا شود، سپس یکی از اعضا به نمایندگی از سایرین به اداره ثبت مراجعه می کند، و پس از پرداخت هزینه حق الثبت، صورتجلسه را به اداره تحویل خواهد داد.

تغییر آدرس شرکت

برای تغییر آدرس شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای به منظور تنظیم صورتجلسه تشکیل می دهد و اعضا با قید میزان سهم الشرکه خود، صورتجلسه را امضا می کنند. در این مرحله مدارک شرکت و صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود به اداره ثبت تحویل داده می شود و پس از انجام واریزی ها، تغییر آدرس ثبت می گردد.

تغییر موضوع فعالیت شرکت و یا الحاق به موضوع شرکت

برای تغییر موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود یا الحاق به موضوع آن، در ابتدا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد و اعضا به طور رسمی در خصوص موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود تصمیم گیری می کنند. در این مجمع پس از تنظیم صورتجلسه، و امضای آن توسط تمام اعضا، لازم است حداکثر طی یک ماه صورتجلسه به اداره ثبت تنظیم شود.

نکته: برای فعالیت هایی که نیاز به اخذ مجوز دارد، باید پیش از تنظیم صورتجلسه برای دریافت جواز اقدام شود.

نقل و انتقال سهم شرکاء

نقل و انتقال سهام اعضا به صورت رسمی و با تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود که تمام اعضا ذیل آن را امضا می کنند.

نکته: اگر شرکایی که سهم خود را واگذار می کنند از اعضای هیات مدیره باشند و عضو جدید مایل به عضویت در این سمت باشد، لازم است صورتجلسه دیگری تنظیم شود که به موجب آن انتخاب اعضا و تعیین صورتجلسه انجام می شود.

نکته: در صورتی که مجمع تصمیم بگیرد با خروج و انتقال سهام عضو هیات مدیره، فرد تازه را جایگزین نکند، با تنظیم صورتجلسه مجمع، برای کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد کرد.

 افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با ورود یا خروج شرکاء در شرکت مسئولیت با محدود

افزایش سرمایه با ورود شرکاء جدید:

تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه

امضای تمام اعضا به همراه ذکر سهم خود

ارائه ی صورتجلسه به همراه مدارک شناسایی عضو جدید به اداره ثبت

کاهش سرمایه با خروج اعضا:

تشکیل مجمع فوق العاده برای تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط تمام شرکا.

اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند باید با تنظیم صورتجلسه ای دیگر برای تغییر و انتخاب اعضای هیات مدیره اقدام کنند. در صورتی که اعضا تمایل نداشته باشند که به جای شرکای خارج شده اعضای جدید انتخاب کنند، لازم است با تنظیم صورتجلسه ای جداگانه اساسنامه را اصلاح کنند.

نکته: شرکایی که از شرکت خارج می شوند باید به همراه مدارک شناسایی معتبر در اداره ثبت حضور یابند.

اصلاح مواد اساسنامه

تنظیم صورتجلسه در مجمع فوق العاده و امضای آن توسط کلیه شرکا.

تسلیم صورتجلسه به اداره ثبت طی حداکثر یکماه.

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین