هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی
ثبت طرح صنعتی

هزینه های ثبت طرح صنعتی :

 

حداقل هزینه جهت ثبت طرح صنعتی ، مبلغ 1/250/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
ثبت طرح صنعتی ( شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره تا پایان کار ) 500 هزار تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه ثبت اظهارنامه متقاضیان حقوقی ( شرکتها ) 140 هزار تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه ثبت اظهارنامه متقاضیان حقیقی ( شخص ) 120 هزار تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه واریزی های اداره مالکیت متقاضیان حقوقی ( شرکتها ) 285 هزار تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه واریزی های اداره مالکیت متقاضیان حقیقی ( شخص ) 180هزار تومان
حق الوکاله ثبت طرح صنعتی ( وکیل ) 380 هزار تومان
هزینه دو نوبت روزنامه رسمی  ( هر نوبت : 225 هزار تومان ) 450 هزار تومان

 

طرح صنعتی خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

5,000,000ریال
* اظهارنامه طرح صنعتی:

* حق الثبت طرح صنعتی:

* وکیل طرح صنعتی:

* روزنامه طرح صنعتی:

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین